B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c: Chi?nh phu? Trung Qu??c ?ang cung ca?p va?t t? ch??ng di?ch cho 131 qu??c gia va? t?? ch??c qu??c tê?

2021-09-22 17:50:03
咪乐|直播|二维码下载 值得一提的是,厦门、厦门北每天15时起放票,也就是说,如果市民要购买从厦门始发的火车票,无须一直盯在电脑前,只要在15时准时抢票就行。

Theo tin ?a?i chu?ng tôi: Nga?y 10/4, ta?i B??c Kinh, Ng???i Pha?t ngôn Bô? Ngoa?i giao Trung Quô?c Triê?u Lâ?p Kiên cho biê?t, hiê?n nay Trung Quô?c ?a? va? ?ang viê?n tr?? vâ?t t? chô?ng di?ch cho 131 quô?c gia va? tô? ch??c quô?c tê?, Trung Quô?c se? u?ng hô? va? giu?p ??? cô?ng ?ô?ng quô?c tê? theo kha? n?ng cu?a mi?nh d???i tiê?n ?ê? tiê?p tu?c la?m tô?t công ta?c pho?ng chô?ng di?ch bê?nh trong n???c.

Khi gi??i thiê?u ti?nh hi?nh liên quan ta?i buô?i ho?p ba?o th???ng ky? cu?a Bô? Ngoa?i giao diê?n ra cu?ng nga?y, ông Triê?u Lâ?p Kiên cho biê?t, ti?nh ?ê?n nay, Chi?nh phu? Trung Quô?c ?a? va? ?ang viê?n tr?? vâ?t t? bao gô?m khâ?u trang y tê?, qu?n áo ba?o h?, bô? ki?t xét nghi?m v.v. cho 127 quô?c gia va? 4 tô? ch??c quô?c tê?. Chi?nh quyê?n ?i?a ph??ng, doanh nghiê?p va? ?oa?n thê? nhân dân cu?a Trung Quô?c ?a? quyên t??ng vâ?t t? y tê? cho h?n 100 quô?c gia, vu?ng la?nh thô? va? tô? ch??c quô?c tê?.

Ông Triê?u Lâ?p Kiên nhâ?n ma?nh, Trung Quô?c se? tiê?p tu?c giu?p ??? lâ?n nhau, chung l?ng ?â?u câ?t v??i ca?c n???c, cu?ng ba?o vê? an ninh y tê? công cô?ng quô?c tê?.



Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
百度